Støttekontaktperson (Lov om Social Service § 99)

Støttekontaktpersonsordningen er en opsøgende funktion målrettet de mest udsatte borgere, som ikke er i kontakt med det etablerede system. Medarbejderens opgave er, på baggrund af en konkret bekymring, at opsøge borgeren, skabe kontakt og bygge bro til relevante hjælpeforanstaltninger. Alle kan henvende sig, såfremt de er bekymret for en konkret borger, som har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, eksempelvis er uden bolig, sindslidende eller har et rusmiddelproblem.